Počuli ste už o ekologickej stope? Pokiaľ nie my vám ju v skratke priblížime a rovnako priblížime aj možné alternatívy pre jej zníženie v oblasti energetiky.

Ekologická stopa predstavuje mernú jednotku, ktorá zobrazuje využívanie prírodných zdrojov a znečisťovanie prostredia, teda predstavuje množstvo „konzumácie“ prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám Zem poskytuje. Ekologickú stopu si môžeme vypočítať na jednotlivca, organizáciu, mesto štát a podobne. Pomocou výpočtu teda vieme zistiť na koľko využívame prírodné zdroje k svojej existencii a koľko odpadu počas života vyprodukujeme. Problémom je, že niektoré krajiny využívajú viac prírodných zdrojov ako majú k dispozícii. Takýto dlh však môžeme my sami ovplyvniť a spraviť správny krok pre zdravšiu prírodu a to múdrymi rozhodnutiami a uvedomelým spotrebiteľským správaním.

My vám priblížime jednu z možností zníženia ekologickej stopy a to obnoviteľné zdroje energie.

Podstatou obnoviteľných zdrojov energie je využitie prírodných zdrojov na výrobu elektriny ako sú voda, slnko, vietor, biomasa a geotermálne pramene. Energiu z týchto zdrojov môžeme kľudne považovať za čistú, nevyčerpateľnú a bezpečnú pre životné prostredie. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré sú obmedzené a ich cena bude pravdepodobne neustále stúpať.

Slnečná energia

Je tvorená slnečným žiarením. Pri využívaní slnečnej energie je častejším spôsobom skladovanie a zhromažďovanie tepla, pri ktorom solárny panel premieňa slnečnú energiu na teplo prostredníctvom sklenených rúrok. Druhou využívanou formou je premieňanie slnečného žiarenia priamo na elektrinu za pomoci kremíkových solárnych článkov. Priama premena slnečnej energie na elektrickú energiu prebieha pomocou fotovoltaických článkov a premena na tepelnú energiu prebieha pomocou solárnych panelov.

Veterná energia

Sila vetra sa využíva pri výrobe elektrickej energie vo veterných elektrárňach. Tento proces vzniká pôsobením vetra, ktorý prenáša pohybovú energiu do generátora a tým sa premieňa na elektrickú energiu. Využitie veternej energie je pri porovnaní so slnečnou iba na výrobu energie a nie tepla. Na rozdiel od slnečnej energie, veterná pracuje nepretržite aj v noci keďže nie je závislá od slnečného svitu.

Vodná energia

Na Slovensku vodná energia patrí medzi najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie. K tomuto typu obnoviteľnej energie patrí prírodný kolobeh vody. Voda slúži najmä  na pohon turbín vo vodnej elektrárni, čím sa využíva na výrobu elektriny. Vodná energia sa vďaka neustálemu kolobehu nepretržite obnovuje. A to odparovaním vodných plôch vodná para vytvára oblaky v atmosfére, kde sa ochladená para premieňa a vo forme zrážok naspäť padá na Zem vodné toky naspäť odvádzajú vodu do vodných plôch.

Energia z biomasy

Biomasu môžeme kľudne považovať za najstaršiu formu paliva. Využíva sa na výrobu tepla, kvapalných palív, olejov a elektrickú a tepelnú energiu. Za biomasu môžeme považovať drevo, rýchlorastúce energetické rastliny ako sú topoľ a vŕba, slama, bioplyn a niekedy aj komunálny odpad alebo skládkový plyn. V súčasnosti ju radíme medzi najuniverzálnejšiu a najrozšírenejšiu formu energie na Zemi.

Geotermálna energia

Hlavnými zdrojmi energie sú horúce pary alebo horúce pramene. Na Slovensku sa najčastejšie nachádzajú horúce pramene vhodné na vykurovanie. Geotermálna energia je považovaná za jednu z najčistejších a najspoľahlivejších obnoviteľných zdrojov energie, keďže pochádza z horúceho jadra Zeme, ktoré dosahuje teplotu približne 4 000°C. Táto forma energie je finančne náročná, no zároveň dokáže vytvárať energiu nepretržite celý deň, bez výrazných výpadkov a dostupnosť tejto energie dosahuje hodnotu takmer 100%.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Od 01.12.2015 bol na Slovensku spustený pilotný projekt „Zelená domácnostiam“, ktorý je určený pre majiteľov bytových a rodinných  domov. Posledné kolo pilotného projektu prebiehalo 24.10.2018, preplatených bolo vyše 18 500 poukážok. Ďalšie pokračovanie projektu začalo vo februári 2019 a do 31.12.2023 alebo do vyčerpania finančných zásob sa predpokladá podpora ďalších približne 21 000 inštalácií. O túto podporu sa však nemôžu uchádzať domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom programu je využívanie materiálov s dlhou životnosťou, zariadení z kvalitných materiálov a využívanie služieb odborných a kvalifikovaných montážnikov. Cieľom je tiež zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, tepla a ohrev vody. Dôvodom je zlepšenie dostupnosti obnoviteľných zdrojov energie za pomoci vo forme dotácií. Poskytnutie dotácií je možné na slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kotle na biomasu. Výška preplatenia samotných zariadení a inštalácie týchto zariadení je až 50% z faktúry po splnení všetkých stanovených podmienok.

Prečo sme si vybrali práve túto tému? Myslíme si, že otázka ochrany životného prostredia je stále veľmi podceňovaná a snaha či aktivita na chránenie prírody stále nízka. Ešte stále vzniká veľa pochybností a otázok ohľadne obnoviteľných zdrojov energie, tak sme sa ich rozhodli zhrnúť a aspoň v krátkosti zadefinovať práve pre vás. V najbližšom období sa postupne ukážu ich výhody ale aj nevýhody. Čo nás však všetkých zaujíma bude ich pravidelné využívanie v našich domovoch. Preto pozorne sledujme, ich uplatnenie v praxi v nových developerských projektoch, v bytových domoch, pri výstavbe nových rodinných domov ale hlavne aj pri rekonštrukcií starších domov, či bytových domoch. Už teraz Európska únia so štátom postupne podporuje zelené formy energií hlavne pri rodinných domoch. Zelené energie pri správnom technologickom postupe nových stavieb, podľa všetkého budú minimalizovať náklady na bývanie a zjednodušovať fungovanie domácností. Preto možná investícia aj do takýchto technológií môže zdvihnúť cenu nehnuteľností na trhu. Pred rozhodnutím či je investícia do takýchto technológií správna, by sme sa mali poradiť s obdorníkmi. 

Dúfame, že sa vám náš článok páčil a zaujal a spoločne zmeníme svet i keď po malých krôčikoch. My tomu v ByDoSe veríme.

Fotky použité v článku: https://pixabay.com/sk/

Súvisiace články

Rok 2020 v realitách

Darčeky nielen na Vianoce

Štýly bývania II