Bytová správa

Každý bytový dom má svoje špecifiká, a preto sme v oblasti správy veľmi flaxibilni. Nastavujeme naše služby podľa jedinečných potrieb klientov. Potrebujete právne služby? Chcete pomôcť s ekonomikou? Alebo potrebujete jedného spolahlivého partnera na všetko? Je to vecou dohody. So spoločenstvami vlastníkov bytov spolupracujeme na základe príkaznej zmuvy.

 

Naše služby ponúkame

 • existujúcim spoločenstvám vlastníkov bytov, ktoré hľadajú partnera pre všetky oblasti správy alebo len pre niektoré oblasti.

 • exitujúcim bytovým domov , ktoré boli v správe bytového družstva a chcú zmeniť spôsob správy a založiť spoločenstvo vlastníkov bytov

 • novovzniknutým bytovým domov , ktoré uvažujú či si na správu zvolia spločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové družstvo

Oblasť výkonu správy

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody

 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd

 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu

 • odvoz a likvidáciu domového odpadu

 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu a priľahlých chodníkov

 • zimnú údržbu priľahlých chodníkov

 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí

 • prevádzku a údržbu výťahov a vyprosťovanie

 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie

 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám

 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu

 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky

 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky

 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

Ekonomická oblasť

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv

 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome

 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu

 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku

 • vypracovávanie a podávanie daňových priznaní za spoločenstvá vlastníkov bytov

 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu

 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov

 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, včítane ich vymáhania

 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu

 • vedenie evidencie neplatičov

 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov

 • mediálne prepojenie s bankou

 

Technická oblasť

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov

 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome

 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok

 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu

 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov

 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru

 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác

 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu

 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

Právna a legislatívna oblasť

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika

 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv

 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv

 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov

 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií

 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom

 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd alebo dražbu vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok

 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi