Bytová správa

Každý bytový dom má svoje špecifiká, a preto sme v oblasti správy veľmi flaxibilni. Nastavujeme naše služby podľa jedinečných potrieb klientov. Potrebujete právne služby? Chcete pomôcť s ekonomikou? Alebo potrebujete jedného spolahlivého partnera na všetko? Je to vecou dohody. So spoločenstvami vlastníkov bytov spolupracujeme na základe príkaznej zmuvy.

Naše služby ponúkame

 • existujúcim spoločenstvám vlastníkov bytov, ktoré hľadajú partnera pre všetky oblasti správy alebo len pre niektoré oblasti.
 • exitujúcim bytovým domov , ktoré boli v správe bytového družstva a chcú zmeniť spôsob správy a založiť spoločenstvo vlastníkov bytov
 • novovzniknutým bytovým domov , ktoré uvažujú či si na správu zvolia spločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové družstvo

Oblasť výkonu správy

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu a priľahlých chodníkov
 • zimnú údržbu priľahlých chodníkov
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov a vyprosťovanie
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

Ekonomická oblasť

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vypracovávanie a podávanie daňových priznaní za spoločenstvá vlastníkov bytov
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, včítane ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov
 • mediálne prepojenie s bankou

Technická oblasť

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

Právna a legislatívna oblasť

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd alebo dražbu vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi