Máme za sebou výbornú obhliadku. Dohodli sme všetky náležitosti, podpísali kúpne zmluvy. Kupujúci chce kľúče a predávajúci chce, aby už bolo po všetkom. Odovzdanie nehnuteľnosti je súčasťou predaja. Častokrát ide o najpodceňovanejší krok. Malo by prebehnúť za účasti všetkých účastníkov zmluvných strán. Čo nasleduje ďalej? Aké sú postupy?

Úplne pred odovzdávaním nehnuteľnosti, je dôležité dohodnúť presný postup v kúpnej, zámennej, darovacej alebo v nájomnej zmluve, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam. To znamená, za akých podmienok príde k odovzdaniu, do koľko dni, v akom stave, čo všetko bude obsahom odovzdania. 

K odovzdaniu nehnuteľnosti je potrebný odovzdávací protokol. Musí byť v písomnej forme. Mal by mať uvedené údaje o kupujúcom, predávajúcom, presná špecifikácia odovzdanej nehnuteľnosti, jej stav, kolónku na stavy meračov a ich výrobných čísiel (vody, plynu, elektriny, kúrenia). Ďalej kolónka na počet kľúčov, odkiaľ sú, stav nehnuteľnosti, pripomienky/preberanie bez pripomienok, dátum, miesto, podpisy, kontakty na správcu, domovníka, údržbárov, servisákov, ale aj na preberajúceho a odovzdávajúceho. Nová adresa odovzdávajúceho (pre prípad pošty). Nehodiace prečiarknime. 

Ak odovzdávame byt v bytom dome, ktorý spravuje správca alebo spoločenstvo, tak zvyčajne majú správcovia vlastné tlačivá. Tie je taktiež potrebné vyplniť. Je možné ich nájsť na ich internetovej stránke. Samozrejme je vhodné vyhotoviť fotokópiu a priložiť ju k protokolu. Môže poslúžiť pri neskorších reklamáciách napr. pri stavoch meračoch a pod.  

Pred podpísaním protokolu prehliadnime dôkladne nehnuteľnosť, či sa nachádza v takom stave ako sme dohodli. Prezrime aj zariadenie, ak je súčasťou odovzdania. Preberajúci by nám mal objasniť ich ovládanie, základnú údržbu. Ako napr. funguje kotol, bojler, klimatizácia, rekuperácia, okná, sporák, termostaty, diaľkove ovládanie od brány, septik, kde sú hlavne uzávery k sieťam. Ak sú k dispozícii manuály, revízne správy, ktoré preberme a zapíšme ich do protokolu. 

Ak sme zistili nejaký nedostatok, tak je dôležité ho zapísať do protokolu. Následne opíšme stavy meračov, ich výrobné čísla. Preberme kľúče zapíšme ich počty. Kľúče je potrebné aj vyskúšať (každý jeden). Tu si hneď so sebou zoberme jeden zväzok kľúčov, aby sme sa nezabuchli. Nech zbytočne nevoláme kľúčovú službu. Po prebratí nehnuteľnosti by sa mali vymeniť zámky od všetkých hlavných dverí a aj na bráne. 

Prehlasovanie energii môže byť niekedy nepríjemné. Pred odovzdaním nehnuteľností by sme si mali zistiť u našich dodávateľov energií aké majú pravidlá pri prehlasovaní. Z času na čas sa stane, že pravidlá sa zmenia. Tu je dôležité preveriť v akom momente môžeme zmeniť dodávateľa, hocikedy, po zaplatení faktúr, po zavkladovaní kúpnej zmluvy na kataster, po nadobudnutí vlastníckeho práva. Odovzdanie nehnuteľnosti môže byť náročné preto je fajn mať pripravené všetky jeho časti čo najlepšie. Nech zbytočne potom nehľadáme dokumenty alebo zákaznícke čísla, čísla miesta odberu, EIC kód.

Dodávateľov energií je viacero. Každý z nich ma svoj postup ako na prehlasovanie energií. Zvyčajne nahlásenie zmeny môžeme požiadať telefonicky, cez email alebo osobne. Kontakty nájdeme na faktúrach. Ak chceme prehlásiť energie cez email, bude treba ďalšie tlačivá.  Tlačivá sú dostupné priamo na webovej stránke dodávateľa. V prípade, že dodávateľ energií prehlási nového odberateľa až po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľností, je dôležité vyplniť žiadosť (protokol) a aktuálnou spotrebou pri odovzdaní nehnuteľnosti. Nezabudnime podpísať oboma stranami. 

V pripade, ak majitelia odovzdávanú nehnuteľnosť neobývaju, nemusia odhlásiť odberné miesta. Dodavatelia energií poskytujú možnosť tzv. udržiavajúceho poplatku. V prípade, že majiteľ nehnuteľnosti predsa len odhlásil odberné miesto, musí na skutočnosť nového majiteľa upozorniť. Tu je možno dobré poznamenať, že v prípade, keď odovzdavajúci odhlási odberné miesto energií po podpisaní kúpnej zmluvy a v zmluve je uvedené, že nehnuteľnosť je pripojená do verejných sietí energií vzniká nesúlad s právnym a skutkovym stavom nehnutelnosti. V tomto prípade si môže odovzdavajúci vymáhať vzniknuté škody od odovzdavajúceho, ktoré vznikli/vzniknú so znovu pripojením odberných miest. V praxi to znamená, že dodávatelia energií si môžu učtovat poplatok za znovu pripojenie. 

Televízia. Každému odberateľovi elektriny vzniká povinnosť platiť úhradu za poskytovanie televízneho signálu bez ohľadu na poskytovateľa TV signálu. Nová zmena bude účinná od 1. júla 2023, kedy úhradu za poskytovanie TV signálu nebudeme platiť. 

Netreba zabudnúť na revízne správy. Po kúpe nehnuteľnosti by sme si mali nechať prekontrolovať revíznym technikom siete, komín, bleskozvod. Sú dôležité aj pri poistení nehnuteľnosti. V prípade poistnej udalosti ich bude od nás poisťovňa vyžadovať. 

Máme kľúče od novej nehnuteľnosti, energie prehlásené. Čo ďalej? Vymaľovať. Je to hygienické a k tomu budú miestnosti v nehnuteľnosti žiariť farbami, ktoré sa páčia nám. V prípade, že chceme robiť stavebné zásahy do našej nehnuteľnosti mali by sme ich konzultovať so stavebným úradom, správcom. Pri stavebných prerábkach v byte ak zasahujeme do spoločných časti aj súhlas/hlasovanie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. 

Ďalšie náležitosti pri kúpe nehnuteľnosti:

Povinnosť do 30 dní od doručenia rozhodnutia o vlastníctve nehnuteľnosti nahlásiť na Mestskom úrade: Daň za nehnuteľnosť – Povinnosť podať daňové priznanie za nehnuteľnosť máme do 31.1. nasledujúceho roku u miestneho správcu dane v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. TKO – komunálny odpad: Povinnosť sa prihlásiť v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Aj, keď sme vlastníkov viacerých nehnuteľností. Zmena trvalého bydliska: potvrdenie o pobyte na Mestskom úrade.

TIP: nezabudnúť na prihlásenie sa správcovi, novú adresu nahlásiť (zamestnávateľ, poisťovne, banky, atď.), poistiť nehnuteľnosť (aj zodpovednosť za škodu)

Súvisiace články